SBA Edebiyat 2010

Ocak 16, 2010

12. Sınıflar Dil ve Anlatım Test Soruları

Filed under: Uncategorized — Samurka @ 10:11 pm

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Geçmişteki hatıralarımıza gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir.
B) Açlık ne dost,ne akraba, ne insanlık ne de hak tanımaz.
C) Ne hikmettir, şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar.
D) Küllük, arka arkaya yaktığım sigara izmaritleriyle dolmuştu.
E) Akıllı adam, kendi aklını kullanır;daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.
2. Okuma alışkanlığı kazanmış insanlar, okumaktan uzak kaldıklarında rahatsızlık duymaları kaçınılmazdır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
B) Özne eksikliği
C) Gereksiz sözcük kullanılması
D) Tamlayan eki eksikliği
E) Gereksiz iyelik eki kullanılması

3. Yazdıklarıma hiçbir gün öykü demedim; çünkü son sözü öykümü okuyan dudaklar söyleyecektir.
Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakilerden hangi¬sidir?
A) Yazarların kendi eserlerini değerlendirmeleri oldukça zordur.
B) Öykü, sınırları henüz belirlenmemiş, yoruma açık bir türdür.
C) Her eser, okuyucusunun elinde yeniden şekillenir.
D) Yazarlar genellikle alçakgönüllü bir tavır içerisindedirler.
E) Bir eseri değerlendirmek, edebiyatçıya değil okuyucuya düşer.
4. Aşağıdaki dizelerde yer alan altı çizili sözcüklerin han¬gisinde, birden çok yapım eki kullanılmıştır?
A) Üstümüzde tükenmez mavi kubbe
Ektiğimiz bütün başaklar gebe.
B) Bomboş uzanan denizin üstünde,
Aç bir karabatak dalar çıkar.
C) Ben senin gün ışığında
Saçlarını buğdaylar gibi uzar gördüm.
D) Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al.
E) Ben güneşli bir şehrin satıcısıyım ki
Sayısız hünerlerimi unuttum.
5. (I) Eğer polisiye ya da bilimkurgu romanı yazıyor olsaydım, amacımın roman yazmak olduğunu söyleyebilirdim. (II) Ama benim gibi, malzemesi hayat olan bir yazar için yazmak, bir amaçtan çok bir araç olarak kalıyor. (III) Yazmaya başla¬dığım ilk yıllarda ya yazacaktım ya da ölecektim. (IV) Ben de yazmaya mecbur kaldım; başka bir şansım yoktu, anlaya¬cağınız. (V) Sadece hayatımı sürdürebilmek için yazıyor¬dum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
6. A! Çok sevindim buna.
Ne güzel bir çocuk bu böyle!
Bu cümlelerde dil hangi işlevinde kullanılmıştır?
A) Heyecana bağlı işlevi
B) Dil ötesi işlevi
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D) Göndericilik işlevi
E) Kanalı kontrol işlevi
7. Artık her gün o kahvedeydim. Altı yedi kadar müşterisi var¬dı. Hiçbir gün bu sayıyı geçtiğini zannetmiyorum. Onların ne yüzü, ne kılığı hatırımda… Esasen sokakta onları görseydim anımsamazdım. Onlar ancak o kahvede, kirli sarı duvar¬ların arasında mevcuttular.
Olaya bağlı bir metinden alınan yukarıdaki parçada olay hangi bakış açısıyla anlatılmıştır?
A) Gözlemci anlatıcının bakış açısıyla
B) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla
C) İlahî bakış açısıyla
D) Yazarın bakış açısıyla
E) Okurun bakış açısıyla
8.Aşağıdaki bilgi cümlelerinden hangisi yanlıştır?
A) “Bir Varmış Bir Yokmuş”, “Gökten Üç Elma Düştü” gibi eserlerin sahibi Eflatun Cem Güney’dir.
B) Belirli bir davranışı sergileyen, çevreyi ve zihniyeti temsil eden kalıplaşmış kahramanlara karakter denir.
C) Moupassant (Olay) tarzı hikayenin edebiyatımızda önde gelen temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
D) Bizde Batılı anlamda ilk hikaye, Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivayet” isimli eseridir.
E) Batıda hikaye türünün ilk örneğini İtalyan yazar Boccacio “Dekameron” adlı eseriyle vermiştir.
9.“O, aslında kurt, aslan, tilki gibi kahramanları kullanarak yaşadığı dönemi alaylı bir şekilde anlatmayı başardı. Her ne kadar kendisinden önce anlatılan hikayeleri yeniden ele alarak yazdı ise de kendi eserleri de çok tutuldu ve sevildi. Türk Edebiyatında Şinasi, 1859 yılında onun eserlerini çevirerek Türk okuruna bu büyük yazarı tanıttı.”
Yukarıda tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) George Orwell B) La Fountain C) James Thurber D) Aisopos E) Beydeba
10.Aşağıda Fabl türü ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. İçinde bir öğüt ya da ders bulunur.
B. Kahramanlar genellikle hayvanlardır.
C. Kişileştirme ve Konuşturma sanatına sıkça rastlanır.
D. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi bu türün güzel örneklerindendir.
E. Aisopos’un fabllarını edebiyatımıza Nurullah Ataç kazandırmıştır.
11. “Ay bir yandan sen bir yandan sar beni.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Mantık hatası
B) Özne eksikliği
C) Yüklem eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Tamlayan eksikliği
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Kalabalıkta farkedilmek istemeyen genç adam, bir köşe¬ye oturmuştu.
B) Büyükannesine “Sen istersen okuma yazma da öğrene¬bilirsin.” dedi.
C) Bütün zorluklara göğüs gerdi, sonunda amacına ulaştı.
D) Yaptığı onca hatadan sonra onu affetmemizi kimse bek¬lemesin.
E) Böyle bir teklifi reddetmek akıllıca bir davranış olmazdı.
13. Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan
Güller ki bakıp yollara beklerdi hazanı
Güller gibi aylarca hayal ettim uzaktan
Yaprakların altın gibi savrulduğu anı
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz türemesi
D) Ulama
E) Ünlü düşmesi
14. Aşağıdakilerden hangisi kurallı birleşik sıfat değildir?
A) yeşil gözlü kız B) uzun perdeli oda C) kara kaşlı yar D)kulağı küpeli adam E) geniş bahçeli ev
15. Aşağıdakilerin hangisinde, “Sınıftaki herkes, testin iki sorusunu yanlış cevaplamışlardı.” cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu mevsimde ağaçların aşılanması gerekir.
B) Hemen hemen her sanatçı, sanat yaşamlarında ünlü sanatçıları örnek almışlardır.
C) İnsanların başarılarını anlamak için sözlerine değil, yap¬tıklarına bakılmalıdır.
D) Kültürün önemli bir bölümünü dile dayalı eserler oluşturur.
E) Hiçbir düşünce özgün değildir, hepsi başka düşün¬celerin sentezidir.
16. Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağlan tarafından meydana getirilmektedir. Dağlar bazı yerlerde denize çok sokulur, kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Bu bölge özelliğini kendine komşu olan ılık denizden alır. Fakat denizin etkisi yüzey şe¬killerine ve yükseltiye göre değişir. Akdeniz iklimi kıyı ova¬larından içeriye sokulduğu halde dağlık yerlerde ancak dar bir şerit üzerinde kendini belli eder ve yükseklere doğru önemli değişikliklere uğrar.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde veri¬lenlerden yararlanılmıştır?
A) Öyküleme – betimleme – benzetme
B) Açıklama – betimleme – karşılaştırma
C) Tanımlama – açıklama – karşılaştırma
D) Karşılaştırma – tartışma – betimleme
E) Öyküleme – örneklendirme – tanımlama
17. 9. Hariciye Koğuşu, yaşanan olayların, izlenimle¬rin, duygu ve düşüncelerin kahramanın ağzından anlatıldığı bir ben romanıdır. Romanın kahramanı 15 yaşındaki hasta bir gençtir. Romanda gencin psikolojik çözümlemesi başarıyla yapılmıştır. Bu yönüyle eser, psikolojik bir romandır. Olaylar 15 yaşındaki genç üzerine kurulsa da Nüzhet ve Doktor Ragıp da romanın önemli kişileridir. An¬cak bunlar ikinci planda ve silik olarak bırakılmış¬tır. Hasta gencin, kaldığı konakta Nüzhet’e duy¬duğu karşılıksız sevgi, romanın okunurluğunu olumlu yönde etkilemiştir.
Bu parçada 9. Hariciye Koğuşu adlı romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yaşananların birinci şahsın ağzıyla anlatıldığı bir üslubunun olduğuna
B) Ana kahramanının hasta bir genç olduğuna
C) Hasta gencin, yazarın kendisi olduğuna
D) Psikolojik çözümlemelerin ağırlıkta olduğuna
E) Gencin karşılıksız sevgisinin, romanın okunurluğuna katkı sağladığına
18. Roman türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Uzak ülkelerle ilgili yazılmış romanlara egzotik roman denir.
B) İlk romanımız Şemseddin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat isimli eseridir.
C) İlk roman çevirisini Yusuf Kamil Paşa, Fenelon’un Telemak isimli eserini çevirerek yapmıştır.
D) Roman türünü eski edebiyatımızda büyük ölçüde kasideler karşılamaktaydı.
E) Peyami Safa romanlarında daha ziyade psikolojik çözümlemelere yer vermiştir.
19.Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden biri olamaz.
A) Masallar sözlü gelenekte nesilden nesile aktarılarak bugüne ulaşmıştır.
B) Masallarda olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan unsurları vardır.
C) Olaylar, kişiler ve mekan hayatta karşılaştığımız türden bir özelliğe sahiptir.
D) Masallarda zaman, kesinlikle belirsiz bir zaman olarak karşımıza çıkar.
E) Masallarda iyi ile kötü arasında, haklı ile haksız arasında bir çatışma vardır.
20.“Öküzlere özenen bir eşeğin başından geçen acı olaylar anlatılır. Boynuz umarken kulaktan ve kuyruktan olan eşeğin aldığı ders biraz acı bir derstir ama hayatın ta kendisini anlatan güzel bir örnektir. “
Yukarıda sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) La Fountain B) Şeyhi C) Aisopos D) Beydeba E) James Thurber
Cevap Anahtarı:
1. E, 2.D, 3.E,4.E, 5.A, 6.A, 7.B, 8.B, 9.B, 10.D, 11.C, 12.A, 13.C, 14.D, 15.B, 16.B, 17.C, 18.D, 19.C, 20.B
S:burhanettin AKBAŞ

Reklamlar

Yorum Yapın »

Henüz yorum yapılmamış.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: