SBA Edebiyat 2010

Mayıs 13, 2010

11. Sınıflar Türk Edebiyatı 2. Dönem Test Soruları

1. I.   Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.
II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır.
III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada deği­şiklikler yapılmıştır.
V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde durulmuştur.
Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi Tanzimat dönemi için yanlıştır?
A) I.       B) II.       C) III.        D) IV.        E) V.
2. Başlangıçta klasik Türk şiirinin etkisindeydi. Şinasi ile tanıştıktan sonra özellikle içerik bakımından yeni şiirler kaleme aldı. Şiirlerinde vatan, hak, adalet, hürriyet gibi sosyal temaları işledi. “Hürriyet Kasidesi” en ünlü manzumesidir.
Bu paragrafta söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal     B) Ziya Paşa      C) Abdülhak Hâmit Tarhan  
D) Ahmet Vefik Paşa      E) Ahmet Mithat Efendi
3. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Namık Kemal – Vatan yahut Silistre
B) Şinasi – Şair Evlenmesi
C) Şemsettin Sami – Kamus-ı Türkî
D) Ahmet Mithat – Letâif-i Rivâyet
E) Ziya Paşa – İntibah

4.    Yenileşme dönemi edebiyatımızda Batı kaynaklı türler görülür. Tercümeler de bu türlerden sayılabilir.
Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızdaki ilk çeviri eser ve çevireni doğru olarak verilmiştir?
A) Sefiller – Namık Kemal
B) Robenson Kruzo – Şinasi
C) Telemak – Yusuf Kâmil Paşa
D) Atala – Âgâh Efendi
E) Pol ve Virjini – Ahmet Mithat Efendi
5.    Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, iki nesil olarak ele alınır.
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat’ın birinci döneminde eser yazanlar doğru olarak verilmiştir?
A) Şinasi – Recaizâde Mahmut Ekrem – Namık Kemal
B) Ziya Paşa – Abdülhak Hâmit – Şemsettin Sami
C) Namık Kemal – Tevfik Fikret – Muallim Naci
D) Şinasi – Ziya Paşa – Namık Kemal
E) Abdülhak Hâmit – Samipaşazâde Sezai – Muallim Naci
6.    Aşağıdakilerden hangisi ilk çıkan özel Türk gaze­tesidir?
A) Tercüman-ı Hakikât B) Tasvir-i Efkâr
C) Tercüman-ı Ahvâl D) Cerîde-i Havadis
E) Takvim-i Vekâyi
7. Romanda, klasik edebiyata özgü kişi ve yer tasvirleri göze çarpmakta; yazar, kimi zaman olay akışını kese­rek okuyucu ile söyleşmekte, hatta eserin sonunda vermek istediği “ibret dersi”ni açıkça belirtmektedir. Eserde, Batı edebiyatından gelme romantik özellikler ağır basmaktadır. Ana kahramanı Ali Bey’dir.
Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıda-kilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Şinasi – Şair Evlenmesi
B) Namık Kemal – İntibah
C) Ziya Paşa – Harabât
D) Ahmet Mithat – Letâif-i Rivâyet
E) Recaizâde Mahmut Ekrem – Araba Sevdası
8.   I.   Rus yazarlarından etkilenerek eserler ortaya koy­muştur.
II. La Fontaine’den fabllar tercüme etmiştir.
III. Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişidir.
IV. “Şair Evlenmesi” adlı piyesiyle edebiyatımızda tiyatro türünün ilk örneğini sergilemiştir.
V. Basın alanında da faaliyette bulunup, gazeteler çıkarmıştır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?
A) I.      B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.
9. Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı karşılaştır­masına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yan­lıştır?
A) Divan Edebiyatı’ndaki eserlerin dili Tanzimat döneminkilerden daha ağırdır.
B) Divan şiirinde anlam beyitte başlayıp biterken; Tanzimat şiirinde anlam şiirin tamamına yayılmış­tır.
C) Divan Edebiyatı’nda aruz ölçüsü kullanılırken; Tanzimat Edebiyatında aruzun yanında hece ölçü­sü de kullanılmıştır.
D) Divan Edebiyatı yüksek zümreye hitap ederken; Tanzimat Edebiyatı halka yönelmiştir.
E) Tanzimat şairleri, Divan Edebiyatı nazım şekillerini kökünden değiştirmişlerdir.
10.   Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Ke­mal’in değildir?
A) Tahrib-i Harabât                   B) İntibah               C) Cezmi D) Celâlettin Harzemşah        E) Harabât
11. Bu dönem yazar ve şairleri edebiyatı, siyasi ve sosyal düşünceleri yaymak ve halkı eğitmek için bir araç ola­rak görmüşlerdir. Bu sebeple edebi sanat yapmayı değil; topluma faydalı olmayı amaçlamışlardır. Yine bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro, edebi eleştiri gibi yeni türler girmiştir.
Yukarıda kısaca tanıtılan edebi dönem, aşağıdaki­lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tanzimat Dönemi
B) Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedîde)
C) Fecr-i Âti
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Dönemi
12. Cenge Giderken şiirinde “Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur” diyerek aslında bir büyük edebiyatın doğacağının habercisi olmuştu. Servet-i Fünun döneminde yayınlanan bu şiir, Fecr-i Atinin değil Milli Edebiyatın habercisi oldu. Çünkü, bu güçlü ses, Fecr-i Atinin daha doğar doğmaz öleceğini ve bir büyük Milli Edebiyatın kurulacağını söylüyordu.
Cenge giderken şiirinin şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A.Mehmet Emin Yurdakul   B) Ziya Gökalp    C) Ömer Seyfettin  D) Faruk Nafiz Çamlıbel   E) Mehmet Akif Ersoy
13. Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler Dergisinde yayınladığı “Yeni Lisan” makalesi aşağıdaki sonuçlardan hangisinin doğmasında etkili olamaz.
A) Arapça ve Farsça tamlamaların terk edilmesinde
B) Halkın konuştuğu dilde eserlerin yazılmasında
C) İstanbul Türkçesinin yazı dili olarak benimsenmesinde
D) Milli konulara yönelmede ve Türk Tarihinden faydalanılmasında
E) Osmanlı Devletinin yıkılıp yeni bir devletin kurulmasında
14. Tanzimat şairlerinin çoğu, anlayış olarak klasik şiire karşı çıkmalarına rağmen, nazım şekilleri bakımından klasik Türk şiirinden kopamamışlar, şiirlerini genellikle Klasik Edebiyat’ın nazım şekilleriyle yazmışlardır.
Bu parçada belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Padişah Abdülmecit’in baskıcı politikası
B) Bu dönem yazarlarının Batı’daki nazım şekillerini anlayamamaları
C) Halkı yanlış yönlendirmek istememeleri
D) Klasik kültürle yetişmiş olmaları
E) Tema bakımdan değişikliği yeterli görmeleri
15. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat için söylenemez.
A) Dilde sadeleşmeyi sonuna kadar savundular.
B) Milli konulara yer verdiler ve Türk Tarihine ait konuları işlediler.
C) Aruz ölçüsüyle şiirler yazıp Batıdan yeni türler aldılar.
D) Halka doğru bir hareket olduğu için yerel unsurlar öne çıktı.
E) Milli bir devlet hayalini de kurdular ve Türkiye isminde bir devletin kurulacağının müjdesini verdiler.
16. “Türkçülüğün Esasları” ve “Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak” isimli eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ömer Seyfettin
D) Ahmet Haşim
E) Tevfik Fikret
17. Tanzimat’ın 1. dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatımızda o güne dek görülmeyen, hür­riyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar işlenmiştir.
B) Şiirde biçim olarak Divan edebiyatına ait na­zım biçimleri kullanılırken, içerik değiştirilmiştir.
C) Roman, makale gibi Batı’daki düzyazı türle­rinden ilk örnekler verilmiştir.
D) Divan edebiyatındaki göz için kafiye anlayışı terk edilmiş, kulak için kafiye anlayışı kabul edilmiştir.
E) Tiyatro halka ulaşmada bir araç olarak görül­müş, Batılı tarzda tiyatro eserleri yazılmıştır.
18. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?
A)  Eylül – Mehmet Rauf
19.  Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)  Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat
B)  Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun
C)  Ziya Gökalp – Fecr-i Ati
D)  Tevfik Fikret – Servet-i Fünun
E)  Ahmet Haşim – Fecr-i Ati
20.  Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.
Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır. Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tevfik Fikret           B)  Namık Kemal
Cevap Anahtarı: 1-E, 2_A, 3-E, 4-C, 5-D, 6-C, 7-B, 8-A, 9-C,10-E, 11-A, 12-A, 13-E, 14-D, 15-C, 16-A, 17-D, 18-A, 19-C, 20-E
Reklamlar

Yorum Yapın »

Henüz yorum yapılmamış.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: