SBA Edebiyat 2010

Mayıs 13, 2010

11. Sınıflar Dil ve Anlatım 2. Dönem Test Soruları

1. Bir gülmece havası taşıyan bu öyküde olay, bize kahramanın ağzından anlatılıyor. Anlatımın en belirleyici özelliği konuşma diliyle yazı dilinin ustaca birleştirilmiş olmasıdır. Konuşma dilinde geçen deyimler, halka özgü söyleyiş biçimleri, şaşma bildiren sözde soru biçimleri ustaca kullanılmış. Öte yandan anlatım dümdüz bir çizgide sürüp gitmiyor, bu da sürükleyiciliği sağlıyor.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Makale                  B) Deneme        
C) Eleştiri                    D) Fıkra              
E) Günlük
2. Önceleri, yazdıklarımı yayımlamak gibi bir planım yoktu. Gün içinde yaşadıklarımı, hislerimi, hayallerimi döküyordum kâğıtlara; ama edebi üsluptan da uzaklaşmayarak. On beş yıl boyunca her gün bıkmadan usanmadan yazdım. Sonra bazı edebiyatçı dostlarım yazdıklarımı yayımlamam konusunda ısrar ettiler. Ben de okuyucularım beni benden dinlesin, yaşadıklarımı günü gününe öğrensinler diye bazı değişikliklerle yayımladım.
Bu parçada sözü edilen yazarın yayımladığı kitap, aşağıdaki türlerin hangisine bir örnektir?
A) Günlük                   B) Otobiyografi        C) Mektup
D) Deneme                      E) Biyografi
 3. Öykülerinin bu denli zevkle okunmasının sırrı, yazarın en sıradan gerçekleri bile büyülü bir hale dönüştürebilen düş gücü. Öykülerdeki her şey, alabildiğine, renkli kalemlerle boyanmış.
Bu parçada altı çizili sözlerle, söz konusu öykülerin hangi özelliği anlatılmaktadır?
A)     Anlatılanların etkileyici, farklı hale getirilmesi
B)     Anlatılanların çelişkiler taşıması
C)     Yaşamdan önemli ve farklı kesitleri yansıtabilmesi
D)     Canlı, çarpıcı olayları anlatması
E)     Üslup ve konu zenginliği taşımaları

 4. Bir gerçeğin araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yoluyla yansıtıldığı yazılardır. Öğretici bir niteliği bulunan bu tür yazılarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Bu türde kalem oynatmak isteyen kişi, gerektiği durumlarda konuyla ilgili resim, fotoğraf ve grafiklerin ispatlayıcı özelliklerinden yararlanmalıdır.
Bu parçada sözü edilen düz yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme              B) Röportaj          C) Anı
D) Biyografi              E) Roman
5.Çocukluğumda, bir Arabistan şehrinde bir kadın tanımıştım. Sık sık hastalanır, uyumaya başlar başlamaz İstanbul’un sularını sayıklardı. Kaç defa komşuluk ziyaretlerimizde, döşeğinin yanı başında, onun sırf bu büyülü odaları soymak için, bir mahzenin taş kapağını kaldırır gibi güçlükle en dalgın uykulardan sıyrıldığını görmüştüm. Dört yanımı su sesleriyle, gümüş taş ve billur kadeh şakırtılarıyla, güvercin uçuşlarıyla dolu sanırdım.
Bu parça, aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisine örnek olabilir?
A) Biyografi               B) Deneme            C) Anı
D) Fıkra                      E) Makale
  I. Tanınmış kişileri konu edinir.
         II. Yazar, sadece kendini anlatır.
        III. Kronolojik bir sıralama söz konusudur.
        IV. Nesnel ve anlaşılır bir anlatımı vardır.
        V. Bir gazetede günlük olarak yayımlanır.
6. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, biyografinin özelliklerinden değildir?
A) I. ve II.                   B) I. ve IV.             C) II. ve III.
D) II. ve V.                 E) IV. ve V.
7 “Anlamsız bakışlarını üzerimden çekmeye başladı, o bana ben de ona çok kızmıştım.”cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
A)   Özne-yüklem uyuşmazlığı
B)   Çatı uyuşmazlığı
C)   Nesne eksikliği
D)   Dolaylı Tümleç eksikliği
E)   Ad-eylemin yanlış kullanılması
8. “Uzun uğraşlardan sonra aldığı bu zam onun rahatlamasına neden olmuştu.” cümlesinde anlatım bozukluğunu oluşturan sözcüğü değiştirdikten sonra ortaya çıkan yeni anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tümleç eksikliği
B)  Yan cümle yüklemi eksikliği
C)  Ek yanlışlığı
D)  Yanlış anlamda kullanılan sözcük
E)  Tamlama yanlışlığı
9. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?
 A)Çocuğun rengi sararıyor, kızarıyor bozarıyordu.
B)Ayrıntılara olan düşkünlüğüyle tanınan bir fotoğrafçıdır.
C)Olayın aslını astarını araştırmadan nasıl karar veriyorsun?
D)Bir fener olup yanmanın zamanı değil mi, zaman?
E)Şair ilk kitabını kızına ikinci kitabını oğluna ithaf etmiş.
10. Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.
Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme      B) Fıkra           C) Makale     
 D) Eleştiri    E) Röportaj
11. Hatıra türündeki yazılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?
  A) Yaşananları günü gününe yazma.
  B ı Geçmişte yaşananları yansıtma.
  C ) Birinci kişi ağzından anlatma.
  D ) İçtenlikle yoğrulmuş bir anlatım benimseme.
  E ) Gözlem ve izlenimleri aktarma.
12. Babamın anlattığına göre sıcak bir yaz gecesi doğmuşum. Kara kuru bir çocukmuşum. Bu yüzden çocukluğumda çok sevilmezmişim. Ben bunları pek hatırlamıyorum tabi. Hatırladığım en eski şey babamla at sırtında yaptığım gezilerdir. İlkokulu köydeki birleştirilmiş sınıfta bitirdim. Doğrusu beş yılın sonunda ancak okumayı öğretebilmişti öğretmenim bana. Sonra kasabadaki ortaokula gittim. Orada bir şeyler oldu sanki bana. Bir okuma aşkı sorma gitsin. Gelsin öyküler, gitsin romanlar..… Ortaokul bittiğinde neredeyse bütün klasikleri okumuştum.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A ) Günlük            B) Deneme     C) Otobiyografi       
 D) Biyografi           E) Makale
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A)Bir gün sen de beni anlayacak, bana hak vereceksin.
B)Hiç kimse bulunduğu yerden kalkmasın, sessizce otursun.
C)Yağmur, bardaktan boşanırcasına yağıyor; rüzgâr, deli gibi esiyordu.
D)Rezervasyon yaptıranlar yerlerini almış, diğerleri bilet kuyruğuna girmişti.
E)Elinde kalan son malını da sattı, köyden bir yer alıp oraya yerleşti.
14. 1905’te İstanbul’da doğdum. Bahriye Mektebinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Paris’e gönderildim. Eğitimimi yarıda keserek yurda döndüm. Çeşitli bankalarda çalıştım. Değişik gazetelerde fıkra yazarlığı yaptım.
Bu paragraf ne tür bir yazıdan alınmış olabilir?
a) Biyografi                        b) Gezi
c) Eleştiri                           d) Fıkra
                  e) Otobiyografi
15. Biyografi türüyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a)      Yazar kendi başından geçen olayları anlatır.
b)      Gazetelerde belli köşelerde, belli günlerde yayınlanır.
c)      Gerçek olmasa bile, olması muhtemel olaylar anlatılır.
d)      Gözlemlenen yerler ayrıntılarıyla betimlenir.
e)      Bir kimsenin hayatı, çalışmaları ve görüşleri anlatılır.
16. Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen edebi türlerden biridir?
A.            Sohbet
B.            Gezi
C.            Günlük
D.            Mektup
E.             Biyografi
17. ”Yalnızlık”  kelimesinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Ses türemesi   B. Ses düşmesi    C.Ünlü daralması
              D.Ünlü daralması      E.Ünsüz düşmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi 5n1k formülündeki sorulardan biri değildir?
A- Ne zaman              B.Neden                C.Kim 
                       D.Nerede               E.Ne kadar
19. Bu tür ilaçların, çocukların ulaşamayacağı yerde veya oda sıcaklığında saklanması gerekir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A.            Tamlayan ekinin gereksiz kullanılmasından
B.            Yanlış bağlaç kullanılmasından
C.            Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından
D.            Çatı uyumsuzluğundan
E.             Gereksiz sözcük kullanılmasından
20. Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir?
A.            Haber yazıları tarafsız olmalıdır.
B.            Haber yazıları ilginç olmalıdır.
C.            Haber yazılarında öznellik olmalıdır.
D.            Haber gerçekleri yansıtmalıdır.
E.             Haber yazılarında mutlaka kaynak belirtilmelidir.

Cevap Anahtarı: 1-C, 2-A, 3_D, 4-B, 5-C, 6-D, 7-A, 8-C, 9-D, 10-B, 11-A,12-C, 13-B, 14-E, 15-E, 16-A,17-B,18-E,19-B,20-C
Reklamlar

WordPress.com'da Blog Oluşturun.