SBA Edebiyat 2010

Mayıs 22, 2010

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem test soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi coşkuya bağlı türlerdendir?

A) Masal B) Tiyatro C) Hikaye D) Şiir E) Roman

2.Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

A.Her sanat dalı zamanla kendi kurallarını oluşturmuştur.
B.Sanat eseri insanoğlunun iyi ve güzelden hareket etmesiyle ortaya çıkmıştır.
C.Eserler yazıldıkları döneme göre değerlendirilir.
D.Edebiyatta gelenek hemen oluşturulan bir kurallar bütünüdür
E.Zihniyet, edebi eserin ortaya konduğu dönemdeki anlayışların esere yansımasını gösterir.

3.Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden biri değildir?

A.İçerisinde bir ders ya da öğüt bulunur.
B.Kahramanları genellikle hayvanlardır.
C.Hayvanlar, insanlar gibi konuşur ve düşünürler.
D.Ezop, Beydeba, La Fountaine, bu türün ünlü yazarları arasındadır.
E.Edebiyatımızda Dede Korkut Kitabı ilk fabl örneğidir.

4. La Fountaine ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.Fablları ile tanınan Fransız masal yazarıdır.

B.Şiirler, manzum masallar ve hikayeler yazmıştır.

C.Daha önce bilinen hikayeleri yeniden ele almıştır.

D.Masallarında aslan, kurt, tilki ve karga gibi hayvanları kullanarak yaşadığı dönemi alaylı bir şekilde anlatmıştır.

E.Yurdumuzda La Fountaine fabllarından ilk çeviriyi 1855 yılında Ziya Paşa yapmıştır.

5. I. Halk Hikayesi, masallar ve efsaneler derledi.

II.Masal çalışmaları ile uluslar arası üne kavuştu.

III.Anderson Masal Ödülünü birkaç kez aldı.

Yukarıda bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beydeba B) La Fountaine

C) Eflatun Cem Güney D) Ezop

E) George Orwell

6.Masalla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Olay örgüsü, zaman ve mekan unsurları vardır.

B) Kişiler ve mekanlar olağanüstü nitelikler gösterir.

C)Zaman, bilinen bir zaman dilimidir.

D) İyi-kötü, haklı-haksız çatışması vardır.

E)Anonim bir özellik gösterir.

7.Hikaye türünün dünyada ilk örneğini veren yazar olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?

A.Boccacio B) Moupassant C) Çehov D) Emin Nihat E) Ahmet Mithat Efendi

8. Müsameretname isimli eser kime aittir?

A. Yusuf Kamil Paşa B.Şemsettin Sami C.Emin Nihat D.Ahmet Mithat Efendi E.Namık Kemal

9. İlk yerli romanımız hangisidir?

A) Telemak B) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat C) İntibah D) Cezmi E) Letaif-i Rivayet

10.Sahneye çıkma sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kimselere ne ad verilir?

A) Suflör B) Epizot C) Tirat D) Konduvit E) Rejisör

11. Tiyatroda asıl olaya karışan ikinci olaya ne ad verilir?

A) Sahne B) Oyun C) Epizot D) Tirat E) Perde

12. Komedi türü ile olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Konusunu hayattan alır.

B) Hayatın eğlenceli ve güldürücü taraflarını alır.

C) Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.

D)Üç Birlik Kuralına uyulur.

E)Kahramanları seçkin kimselerdir.

13. Aşağıdakilerden hangisi trajedi türü için doğru olamaz.

A. Mitolojiden yararlanır.

B.Kahramanları tanrıçalar ve soylulardır.

C.Çirkin olaylar seyirciye gösterilir.

D.Üç Birlik Kuralına uyulur.

E.Konusunu seçkin kimselerin hayatından alır.

14.İyi bir konferansçı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A.Konuya çarpıcı bir giriş yapar.

B. Konuyu tanıtır.

C.Konferansın amacını belirtir.

D.Ayrıntılara girmeden konuyu açıklar.

E.Konuyu bir sonuca bağlar.

15.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

A) Her konuda konferans verilir.

B) Konferansçı konuyu ciddi olarak araştırır.

C) Anlatacaklarını belli bir sırayla anlatır.

D) Sade ve anlaşılır bir dil kullanır.

E) Konferans metni oldukça uzun metinlerdir.

16. Açık Oturum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlgi çekici bir konu seçilir.

B) Konuşmalar sırasıyla yapılır.

C) O konuda uzmanlaşmış kişiler konuşturulur.

D) Konuşmaları bir başkan yönetir.

E) Nezaket kurallarına uyma zorunluluğu yoktur.

17. Sempozyum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

A) Birkaç gün sürebilir.

B) Konuşmacılar en fazla 20 dakika konuşur.

C) Sempozyumun sonunda istenirse forum da yapılabilir.

D) Sempozyumda amaç dinleyiciyi ikna etmektir.

E)Her oturumu bir başkan yönetir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A. Akıllı adam, kendi aklını kullanır; daha akıllı adam başkalarının aklını da kullanır.

B.Açlık ne dost ne akraba ne insanlık ne de hak tanımaz.

C.Ne hikmettir şu dünyaya gelen ağlar, giden ağlar.

D.Küllük, arka arkaya yaktığım sigara izmaritleri ile dolmuştu.

E. Geçmişteki hatıralarımıza gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir.

19. “Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)Mantık Hatası B) Özne Eksikliği C) Yüklem Eksikliği D) Gereksiz Sözcük kullanımı E) Tamlayan Eksikliği

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A. Arkadaşımın kan beynine sıçramıştı ve ne söylediğini bilmiyordu.

B) Çekingen bir yapısı olduğundan risk almayı sevmezdi.

C) Bu hafta maçların hiçbiri berabere bitmemişti.

D)Toplumun belirlediği kurallara herkes gibi sen de uymalısın.

E) Çiftlikteki atlara daha iyi bakılması gerekiyordu.

Cevap Anahtarı: 1-D, 2-D, 3-E, 4-E, 5-C, 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 10-D, 11-C, 12-E, 13-C, 14-D, 15-E, 16-E, 17-D, 18-A, 19-C, 20-A

Reklamlar

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.