SBA Edebiyat 2010

Mayıs 22, 2010

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem test soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi milletimizi oluşturan değerlerden biri değildir?

A) Nasrettin Hoca B) Noel Baba C) Dede Korkut D) Hz.Ali E) Keloğlan

2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özelliklerinden değildir?

A) Cumhuriyet Döneminde tamamen Batıdan gelen anlatım biçimleri kullanıldı.

B)Anadolu insanının hayatı, zevkleri edebi eserlerde fazlaca işlendi.

C) Psikoloji alanında yapılan ilmi çalışmalardan yararlanıldı.

D)Sezgicilik, varoluşçuluk gibi akımların etkisi görüldü.

E)Milleti oluşturan değerler sade bir dille anlatıldı.

3. “İnsan, iradesi, bilinci ve aklı olan bir varlıktır. Bu haliyle nesneler dünyasına atılmıştır ve nesneler dünyasıyla arasında bir karşıtlık vardır.”

Yukarıda ifadesini bulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A.Sezgicilik B) Gerçeküstücülük C) Varoluşçuluk D)Gerçekçilik E)Soyutçuluk

4.”Montaigne” ve “Bacon” hangi edebi türün iki önemli temsilcidir?

A) Makale B) Fıkra C) Sohbet D) Günce E) Deneme

5. I.Türkçenin özleşmesi için çabaladı.

II. Devrik cümleler kullandı.

III. “Günlerin Getirdiği” ve “Karalama Defteri” en ünlü eserleridir.

Yukarıda tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Peyami Safa B) İsmail Habip Sevük C) Haldun Taner D) Nurullah Ataç E)Yusuf Ziya ortaç

6. I. Herhangi bir konuda görüş ve düşünce bildirmek için yazılır.

II. Konu üzerinde araştırma ve inceleme yapılır.

III. Ele alınan konuda kanıtlar gösterilir.

IV. Gazetelerde ve dergilerde yayınlanır.

V.İlk makaleyi Namık Kemal, Hürriyet Gazetesinde yayınlamıştır.

Makale türü ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

7. Peyami Safa, geçim kaygısıyla yazdığı eserlerde hangi takma adı kullanmıştır?

A) İsmail Safa B) Server Bedi C) İsmail Sevük D) Cingöz Recai E) Fatih Harbiye

8. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’nın eserlerinden biri değildir?

A) Sözde Kızlar B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu C) Bizim Yokuş D) Matmazel Noralya’nın Koltuğu E) Fatih-Harbiye

9.Aşağıdaki yazarlardan hangisi, daha çok gezi türündeki yazılarıyla tanınır?

A) İsmail Habip Sevük B) Yusuf Ziya Ortaç C) Ziya Osman Saba D) Haldun Taner E) Yaşar Nabi Nayır

10. Aşağıdakilerden hangisi hatıra (anı) türü için söylenemez.

A) Yaşanmış olayları anlatır.

B) Belge niteliği taşır.

C) Sonradan hatırlanarak kaleme alınır.

D) Günlüklere göre daha az inandırıcılık yönü vardır.

E) Görülen geçmiş zaman kalıbında yazılır.

11.Aşağıdakilerden hangisi hecenin beş şairinden birisidir.

A) Yahya Kemal Beyatlı B) Necip Fazıl Kısakürek C)Halit Fahri Ozansoy D) Ziya Osman Saba E)Vasfi Mahir Kocatürk

12. “Keşanlı Ali Destanı”, “12’ye 1 var”, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Bu eserler hangi Cumhuriyet Dönemi yazarının eseridir?

A) Yusuf Ziya ortaç B) Haldun Taner C) Kenan Hulusi Koray D) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Cevdet Kudret

13. “Şiir dili her şeyin üstündedir.” ve “Sanat bir biçim sorunudur.” Görüşünü savunan Cumhuriyet Dönemi şiir akımı hangisidir?

A) Toplumcu Gerçekçiler

B) Beş hececiler

C) Öz Şiir Anlayışı

D) İkinci Yeni (Soyutçular)

E) Birinci Yeni (Garipçiler)

14. Aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi edebi anlayışlarının hangisinde sosyalizmin ilkeleri etkili olmuştur?

A) Öz Şiir Anlayışı

B) Toplumcu Gerçekçiler

C) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

D) Birinci Yeni (Garipçiler)

E) İkinci Yeni (Soyutçular)

15.Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Cumhuriyet Döneminde hangi edebi topluluk sürdürmüştür?

A) Yedi Meşaleciler

B)Beş Hececiler

C) Garipçiler (Birinci Yeni)

D)Maviciler

E)Soyutçular (İkinci yeni)

16. Türk Edebiyatının ünlü şairi Nazım Hikmet hangi edebi akımın önemli temsilcileri arasında yer almıştır?

A) Gelecekçilik (Fütürizm)

B) Dadaizm

C)Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

D) Kübizm

E)Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

17. “Andre Breton” ve “Louis Aragon” aşağıdaki edebi akımlardan hangilerinin öncüleri arasında sayılırlar?

A) Sürrealizm – Fütürizm

B) Fütürizm – Dadaizm

C) Sürrealizm – Dadaizm

D) Fütürizm – Egzistansiyalizm

E) Egzistansiyalizm – Kübizm

18. “İnsan içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür.” Görüşü aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?

A) Kübizm B) Sürrealizm C) Fütürizm D) Egzistansiyalizm E) Dadaizm

19. Aşağıdaki edebi akımlardan hangisi, resimde daha başarılı olmuştur?

A) Dadaizm B) Egzistansiyalizm C) Sürrealizm D) Fütürizm E) Kübizm

20. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Şiirinin özelliklerinden biri olamaz.

A) Bu dönemde Aşık Veysel gibi bir büyük ozan yetişmiştir.

B) Bazı şehirlerde aşıklar kahvehaneleri oluşmuş ve gelenek devam etmiştir.

C) Sade bir dil kullanılmaya devam edilmiştir.

D) Şiirlerini saz eşliğinde söyleyenlerin sayısı artmıştır.

E) İslamiyet Öncesinden başlayan gelenek 21. Yüzyıla taşınmıştır.

Cevap Anahtarı: 1-B, 2-A, 3-A, 4-E, 5-D, 6-E, 7-B, 8-C, 9-A, 10-B, 11-C, 12-B, 13-C, 14-B, 15-B, 16-A, 17-C, 18-D, 19-E, 20-D

Reklamlar

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.